Podmienky používania Ordr.One

Podmienky používania Wakelake Ordr

Článok I

Základné pojmy

  • Prevádzkovateľ je spoločnosť Cable s.r.o., so sídlom Šustekova 37, 85104, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35977809, DIČ: 2022127613, IČ DPH: SK2022127613, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39302/B, e-mail: ordr@wakelake.sk, telefónny kontakt: +421 905 700 323.
  • Wakelake Ordr je mobilná aplikácia, na ktorej Používatelia môžu vyhľadávať a objednávať on-line jedlá z ponuky Reštaurácie a Baru v areáli Wakelake.
  • Používateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby aplikácie Wakelake Ordr predovšetkým on-line objednávanie jedál z ponuky Reštaurácie a Baru v areáli Wakelake
  • Wakelake je prevádzkovateľ vodnolyžiarskeho vleku a stravovacích služieb, ktoré sú ponúkane prostredníctvom mobilnej aplikácie Wakelake Ordr
  • Objednávka je zoznam požadovaného jedla a nápojov, ktoré Používateľ odosiela z mobilnej aplikácie do Reštaurácie spolu s dodatočnými údajmi: meno a adresa Používateľa, telefonický kontakt na Používateľa.

Článok II

Základné podmienky

1      Prevádzkovateľ poskytuje v mobilnej aplikácii Wakelake Ordr priestor pre zverejňovanie svojich služieb, čím umožňuje Používateľovi uzatvorenie zmluvy na kúpu jedla, resp. zmluvy na poskytnutie iných služieb Reštaurácie prostredníctvom mobilnej aplikácie (ďalej len „Zmluva“).

2      Využívanie služieb mobilnej aplikácie Wakelake Ordr je možné so súhlasom Používateľa s týmito Podmienkami používania Wakelake Ordr.

3      Wakelake Ordr využíva registráciu prostredníctvom Facebook a Google +. Registrácia Používateľa na Wakelake Ordr je povinná v prípade objednávky, zaregistrovaním má tiež Používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú zaregistrovaní a zároveň registrácia zjednodušuje a urýchluje celkový proces Objednávky.

4      Používateľ si môže objednať akékoľvek jedlo a nápoj, ktoré je uvedené v ponuke v mobilnej aplikácii Wakelake Ordr

5      Používateľ vyplnením objednávkového formulára, kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ a následným potvrdením Objednávky zo strany Reštaurácie uzatvára s Reštauráciou platnú Zmluvu, na základe ktorej sa Wakelake zaväzuje dodať jedlo a Používateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednané jedlo. Storno Objednávky po kliknutí na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ nie je možné.

Článok III

Práva a povinnosti Používateľa

1      Používateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony.

2      Používateľ je povinný poskytnúť aktuálne, správne a pravdivé údaje.

3      Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.

4      Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

5      Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby mobilnej aplikácie Wakelake Ordr využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb mobilnej aplikácie Wakelake Ordr, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.

Článok IV

Zodpovednosť za škodu

1      Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby mobilnej aplikácie Wakelake Ordr výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb mobilnej aplikácie Wakelake Ordr, ani za spôsob akým služby mobilnej aplikácie Wakelake Ordr Používatelia využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb mobilnej aplikácie Wakelake Ordr Používateľom, či tretími osobami.

2      Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb mobilnej aplikácie Wakelake Ordr

3      Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb mobilnej aplikácie Wakelake Ordr alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

4      Prevádzkovateľ mobilnej aplikácie Wakelake Ordr negarantuje správnosť, úplnosť, pravdivosť a aktuálnosť informácii zverejnených v mobilnej aplikácii Wakelake Ordr.

5      Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušovanie autorských práv a iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva, ktoré by mohlo vyplynúť z informácii zverejnených v mobilnej aplikácii Wakelake Ordr.

6      Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť mobilnej aplikácie Wakelake Ordr, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť mobilnej aplikácie Wakelake Ordr bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

7      Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb mobilnej aplikácie Wakelake Ordr, alebo v súvislosti s nefunkčnosťou a chybovosťou mobilnej aplikácie Wakelake Ordr alebo v súvislosti s činnosťou iných používateľov či z iných dôvodov.

8      Uzatvorením Zmluvy vznikajú práva a povinnosti na základe Zmluvy Používateľovi a Wakelake.

 

 

Článok V

Reklamácie

1      Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia). V prípade bezhotovostnej platby za objednávku sú peniaze vrátené do 30 dní dobropisom na účet/kartu platiteľa.

 

Článok VI

Ochrana osobných údajov

1      Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom poskytovania služieb v mobilnej aplikácii Wakelake Ordr dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu, ktorý bude obsahovať odvolanie súhlasu Používateľa so spracovaním osobných údajov na adresu ordr@wakelake.sk.

2      Používateľ ako oprávnená, resp. dotknutá osoba je oprávnený na základe jeho písomnej žiadosti požadovať informácie ohľadom jeho osobných údajov v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Pristúpením k týmto Podmienkam používania Wakelake Ordr Používateľ vyhlasuje, že bol poučený ohľadom práv dotknutej osoby, a to že je na základe písomnej žiadosti oprávnený od Prevádzkovateľa vyžadovať:- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

3      – vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia je Používateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

4      – vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

5      – vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Používateľových osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

6      – opravu alebo likvidáciu Používateľových nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

7      – likvidáciu osobných údajov Používateľa, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

8      – likvidáciu osobných údajov Používateľa, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,

9      – blokovanie osobných údajov Používateľa z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu Používateľa.

10    Práva Používateľa podľa Zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Používateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

11    Používateľ na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:- spracúvaniu Používateľových osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

12    – využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku.

13    Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Používateľa je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Používateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

14    Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre Používateľa právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania Používateľových osobných údajov. Používateľ má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti Používateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať Používateľ; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje Používateľa v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Používateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Používateľa, alebo ak Prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Používateľa.

15    Ak Používateľ uplatní svoje právo:- písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Používateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

16    – osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Používateľa; kópiu zápisnice je Prevádzkovateľ povinný odovzdať Používateľovi,

17    – u sprostredkovateľa, je ten povinný zápisnicu bezodkladne odovzdať Prevádzkovateľovi.

18    Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak Používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.  Ak Používateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa Zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

19    Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými v mobilnej aplikácii Wakelake Ordr sprístupnené Reštauráciám alebo iným partnerským subjektom. Partnerské subjekty sú Prevádzkovateľom vyberané s náležitou starostlivosťou pri rešpektovaní zákonných ustanovení. Osobné údaje môžu byť poskytnuté i partnerským subjektom mimo územia Slovenskej republiky, najmä do členských štátov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov alebo do Spojených štátov amerických. Medzi iné partnerské subjekty patrí spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp.

20    Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov prepojených portálov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto portálu, alebo tretích osôb.

21    Údaje o Používateľoch mobilnej aplikácie Wakelake Ordr použije Prevádzkovateľ iba v medziach Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa a adresy, ktoré si Používateľ zadal sám pri objednávaní v mobilnej aplikácii Wakelake Ordr alebo vo svojom používateľskom konte.

22    Používaním služieb mobilnej aplikácie Wakelake Ordr Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.

23    Používateľ súhlasí, že jeho údaje budú odoslané do Reštaurácie za účelom zrealizovania jeho Objednávky.

24    Používateľ týmto vyslovuje v súlade § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov súhlas so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontakty, ktoré uviedol v súvislosti s využívaním mobilnej aplikácie Wakelake Ordr. Pôvodcom týchto e-mailov a SMS správ je Prevádzkovateľ a e-mail alebo SMS správa môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže Používateľ oznámiť elektronicky zaslaním e-mailu Prevádzkovateľovi mobilnej aplikácie Wakelake Ordr na adresu ordr@wakelake.sk.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

1      Podmienky používania mobilnej aplikácie Wakelake Ordr nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami používania sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ustanovenia Všeobecných pravidiel pre servery prevádzkované spoločnosťou Cable s.r.o.

2      Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby mobilnej aplikácie Wakelake Ordr bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.

3      Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Používateľa v mobilnej aplikácii Wakelake Ordr.

4      Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach wakelake.sk. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok používania. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

V Bratislave, dňa 1.6.2016