°C °C Webkamera

Cookies

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou CABLE, s.r.o., so sídlom Šustekova 37, 851 04 Bratislava, IČO: 35 977 809, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 39302/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza na webovej stránke Prevádzkovateľa www.wakelake.sk a na profiloch Prevádzkovateľa s názvom „WAKELAKE,“ na sociálnych sieťach Facebook, INSTAGRAM, LinkedIn (ďalej ako „webová stránka“). Podmienky spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom, ku ktorému dochádza mimo webovej stránky, má Prevádzkovateľ zdokumentované v interných predpisoch a zásadách ochrany osobných údajov spracúvaných mimo webovej stránky.

Prevádzkovateľ spracúvané Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).
Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť v zmysle čl. 13, ako aj čl. 14 Nariadenia voči dotknutým osobám.

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese CABLE, s.r.o., Šustekova 37, 851 04 Bratislava alebo e-mailom na e-mailovú adresu info@wakelake.sk

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ mohol prípadné zmluvné požiadavky alebo zákonné požiadavky, aby spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Prevádzkovateľ o Vás spracúva osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov. Konkrétne kategórie osobných údajov, ktoré o Vás Prevádzkovateľ pri jednotlivých účeloch spracúvania spracúva, sú špecifikované nižšie, v tabuľke účelov.

ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľom spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete nižšie.

Plnenie zmluvných povinností na základe uzatvorených kúpnych zmlúv pri objednávke tovaru (napr. dodanie tovaru, prijatie platby a pod.) vrátane predzmluvných vzťahov

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods.1 pís. b) Nariadenia.

Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje vtedy, ak si prostredníctvom e-shopu na webovej stránke objednáte od Prevádzkovateľa tovar.

Meno, priezvisko, dodacia adresa, fakturačná adresa (ak je odlišná od dodacej adresy), kontaktné údaje (tel. č., e-mail), platobné údaje, číslo objednávky, príslušnosť k organizácií v prípade, ak ju Prevádzkovateľovi poskytnete.

Počas trvania zmluvy a do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov plynúcich zo zmluvy.

Vybavovanie reklamácií

Plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 pís. c) Nariadenia, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak nie ste spokojný s dodaným tovar a u Prevádzkovateľa si uplatníte reklamáciu.

Meno, priezvisko, dodacia / fakturačná adresa, kontaktné údaje (tel. č., email), platobné údaje, číslo objednávky.

3 roky odo dňa vybavenia reklamácie.

Plnenie zákonných povinností súvisiacich s uzatvorením zmluvy na diaľku

Plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 pís. c) Nariadenia, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak si uplatníte Vaše práva ako spotrebiteľa vyplývajúce z platnej právnej úpravy (napr. ak odstúpite od zmluvy uzatvorenej na diaľku) alebo v prípade, ak plní povinnosti predávajúceho podľa spotrebiteľskej právnej úpravy (napr. poskytovanie informácií o Prevádzkovateľovi a predaji na diaľku prostredníctvom emailovej komunikácie a pod.).

Meno, priezvisko, dodacia adresa, fakturačná (ak je odlišná od dodacej adresy), číslo objednávky, platobné údaje, kontaktné údaje (email).

Počas trvania zmluvy uzatvorenej na diaľku a do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov plynúcich zo zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Spracovanie účtovných dokladov

Plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje pri evidovaní a spracovaní účtovných dokladov (napr. faktúr, dodacích listov a pod.).

Meno, priezvisko, dodacia adresa, fakturačná adresa v prípade, ak je odlišná od dodacej adresy, bankové spojenie, číslo objednávky.

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Vedenie evidencie zákazníkov

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 pís. f) Nariadenia. Oprávnený záujem spočíva v potrebe Prevádzkovateľa na zabezpečení prehľadu o zákazníkoch na účely riadneho plnenia zmluvných povinností, vedenia účtovníctva a prípadného preukazovania právnych a iných nárokov plynúcich z uzatvorených zmlúv.

Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak s Prevádzkovateľom uzatvoríte zmluvu.

Meno, priezvisko, príslušnosť k organizácií, údaje o objednaných tovaroch a službách.

5 rokov odo dňa zániku zmluvy (dodania tovaru).

Organizovanie súťaží pre verejnosť

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 pís. a) Nariadenia.

Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje  v prípade, ak sa zapojíte do súťaže organizovanej Prevádzkovateľom.

Meno, priezvisko, ostatné osobné údaje v zmysle podmienok súťaže.

3 roky odo dňa skončenia súťaže.

Odpovedanie na správy a vybavovanie žiadostí zo správ poslaných prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke a zo správ na profile Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v záujme Prevádzkovateľa na vybavení žiadostí a iných dopytov, ktoré mu adresujú dotknuté osoby v rámci bežnej obchodnej komunikácie prostredníctvom kontaktnej emailovej adresy alebo prostredníctvom správy na sociálnej sieti.

Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak Prevádzkovateľa kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke alebo prostredníctvom správy na sociálnej sieti a informujete sa o produktoch, akciách alebo aktuálnej ponuke Prevádzkovateľa.

e-mail, tel. č., iné nepovinné osobné údaje poskytnuté v správe.

3 mesiace odo dňa prijatia správy alebo do splnenia účelu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté (napríklad implementovaný SSL certifikát na webovej stránke).

Zdroj osobných údajov

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich samy poskytnete pri nákupe v eshope na webovej stránke, pri poslaní správy cez kontaktný formulár na webovej stránke, správu na sociálnej sieti alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa. V niektorých prípadoch, najmä ak si na webovej stránke objedná tovar od Prevádzkovateľa obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt. Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Vám Prevádzkovateľ dodať tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti.

Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria: spoločnosť poskytujúca služby správy webovej stránky a online marketingové služby a spoločnosť poskytujúca K ďalším príjemcom Vašich osobných údajov v prípade, ak si objednáte tovar prostredníctvom e-shopu na webovej stránke patria spoločnosti zabezpečujúce poštové a prepravné služby (kuriérske spoločnosti), ako aj spoločnosť poskytujúca služby v oblasti bezhotovostného platobného styku (platobná brána GoPay). Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patrí aj spoločnosti Google, LLC, ktorá poskytuje analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka.

Napokon, príjemcom Vašich osobných údajov patria aj prevádzkovatelia sociálnych sietí Facebook, INSTAGRAM a LinkedIn v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach alebo ak označíte prostredníctvom na to určených buttonov na sociálnej sieti, že sa Vám webová stránka Prevádzkovateľa páči, ako aj v prípade, ak zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach.

PRENOS do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Pri využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa môže v niektorých prípadoch prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti Google LLC. Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený prostredníctvom certifikácie spoločnosti Google LLC v programe EU– US Privacy Shield, prostredníctvom ktorého je zabezpečená primeraná úroveň ochrany Vašich osobných údajov v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov. K prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnostiam Facebook, Inc. a LinkedIn Corporation prichádza aj v prípade, ak Prevádzkovateľa kontaktujete prostredníctvom správy na sociálnych sieťach alebo ak zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnej sieti, prípadne ak označíte, že sa Vám webová stránka páči. Prenos Vašich osobných údajov je aj v tomto prípade zabezpečený certifikáciou uvedených spoločností v programe EU-US Privacy Shield.

Ako dlho Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie. To znamená, že osobné údaje spracúva výlučne počas doby počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak. Dobu uchovávania Vašich osobných údajov stanovil Prevádzkovateľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi tak, ako je to uvedené vyššie. O dobe uchovávania Vašich osobných údajov Vám Prevádzkovateľ poskytne bližšie informácie taktiež v prípade, ak o to požiadate.

Využíva Prevádzkovateľ profilovanie a automatizované rozhodovanie?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Právo na prístup

Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Právo na opravu

Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Právo podať sťažnosť alebo podnet

V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Ako môžete získať ďalšie informácie a uplatniť svoje práva?

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad môžete uplatniť:

  •         písomne, zaslaním žiadosti na adresu CABLE, s.r.o., so sídlom Šustekova 37, 851 04 Bratislava,
  •         elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy info@wakelake.sk.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

Platnosť

Tieto Zásady sú platné a účinné od 01.02.2020

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom oboznámi, a to minimálne 14 dní vopred.