Informácie o ochrane osobných údajov

(pre formulár „názov“)

 

 

V tomto informačnom memorande nájdete základné informácie ako naša spoločnosť Cable, s.r.o., so sídlom Šustekova 37, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 977 809, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 39302/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“) ako Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR).

 

1. KONTAKTNÉ ÚDAJE NAŠEJ SPOLOČNOSTI

 

Obchodné meno: Cable, s.r.o.Adresa: Šustekova 37, 851 04 Bratislava, Slovenská republika

Email: osobneudaje@wakelake.sk

Telefonický kontakt: +421 918 469 253

 

 

2.AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

 

  • 2.1 Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva Vaše bežné identifikačné a kontaktné osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, email, telefónne číslo), ktoré našej Spoločnosti poskytnete prostredníctvom formulára „Prihláška“ na našej webstránke wakelake.sk.
  • 2.2 Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ nespracúva osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje).

 

 

3. PREČO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA ZÁKLADE ČOHO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

 

  • 3.1 Vaše kontaktné a identifikačné osobné údaje spracúvame na marketingový účel, a to na účel zasielania newslettra, prostredníctvom ktorého Vás budeme informovať o aktivitách, akciách, podujatiach, projektoch a činnosti našej Spoločnosti, pričom v rámci zapojenia sa do odoberania newslettra Vám môže naša Spoločnosť zaslať emailom aj lístok na voľné jazdy na Wakelake. Vaše kontaktné a identifikačné osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme spracúvať na základe Vášho súhlasu platného po dobu dvoch (2) rokov. Poskytnutie súhlasu je plne dobrovoľné, teda súhlas nemusíte našej Spoločnosti udeliť. V prípade, ak súhlas na daný účel našej Spoločnosti neudelíte, naša Spoločnosť nebude oprávnená Vaše osobné údaje na daný účel spracúvať. Predmetný súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, najmä prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti uvedených v bode 1 vyššie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

 

4. PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • 4.1 Vaše osobné údaje poskytujeme aj ďalším príjemcom, a to spoločnosti, ktorá zabezpečuje pre našu Spoločnosť správu a zasielanie newslettrov. Osobné údaje môžeme poskytnúť aj orgánom štátu a iným tretím stranám, a to výlučne ak je to v súlade so zákonom, GDPR a/alebo dôležitými záujmami našej Spoločnosti alebo inej osoby.

 

 

5. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

  • 5.1 Vaše identifikačné a kontaktné údaje na daný účel budeme spracúvať výlučne po dobu platnosti Vášho súhlasu (po dobu dvoch rokov), resp. do doby odvolania súhlasu.

 

 

6. AUTOMATICKÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

 

  • 6.1 Vo vzťahu k Vašim osobným údajom nevykonávame automatické rozhodovanie a ani profilovanie.

 

 

7. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

  • 7.1 V súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov máte právo požadovať od našej Spoločnosti informáciu, aké osobné údaje o Vás spracúvame, vysvetlenie od našej Spoločnosti ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, požadovať od našej Spoločnosti prístup k osobným údajom, o ich výmaz, opravu, aktualizáciu, obmedziť ich spracúvanie alebo zabezpečiť ich prenos k inému subjektu. V prípade pochybností o spracúvaní Vašich osobných údajov našou Spoločnosťou alebo v prípade porušenia ochrany Vašich osobných údajov máte právo sa so sťažnosťou obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/, resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.